Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Šiaulių apylinkės teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2022-10-27 16:21:58

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Šiaulių apylinkės teismas, juridinio asmens kodas 302942324, buveinės adresas Algirdo Juliaus Greimo g. 77, LT-77165 Šiauliai, tel. (8 41) 598 500, el. p. siauliu.apylinkes@teismas.lt.

Teisingumo (teisinimų įgaliojimų) vykdymo tikslais gali būti tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti procesinę veiklą.

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4. Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo bylų nagrinėjimo organizavimo tikslu aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Informuojame, kad proceso dalyviai ir kiti asmenys (dalyvaujantys viešame teismo posėdyje, pageidaujantys susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir pan.) privalo gerbti kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą bei laikytis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų, neatskleisti teismo proceso, teismo posėdžio ir (ar) susipažinimo su nagrinėjamos ar išnagrinėtos bylos medžiaga metu gautų asmens duomenų trečiajai šaliai, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir nenaudoti jų su procesinių teisių įgyvendinimu ir (ar) susipažinimo interesu nesuderinamais tikslais.

Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Šiaulių apylinkės teisme, saugumo, šių asmenų ir teismo turto saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimo tikslais teisme vykdomas vaizdo stebėjimas, kurio metu teisme vaizdo duomenys fiksuojami vaizdo stebėjimo kameromis.

Duomenų subjekto, kurio vaizdo duomenys tvarkomi teisme, teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

  1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
  2. Teisė susipažinti su duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jei vaizdo duomenys yra saugomi ilgiau nei Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytą saugojimo terminą.
  4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
  5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises (išskyrus teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą), turi teisę pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių nustatyta tvarka. Prašymo formą galite rasti čia.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4180 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISMUOSE TAISYKLĖS

VAIZDO FIKSAVIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS

Teismo darbo laikas

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Dokumentai priimami ir išduodami

Pirmadienį ir trečiadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Antradienį ir ketvirtadienį – nuo 7.30 val. iki 17.30 val.
Penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Švenčių išvakarėse dirbame viena valanda trumpiau.

Naujienų prenumerata

Korupcijos prevencija